OWD

 

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW EURO-ASTAR SP. Z O.O. z dnia 02.01.2018

 

§ 1. Definicje.

 

O ile co innego nie wynika z dalszych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw EURO-ASTAR sp. z o.o., użyte w niniejszym dokumencie terminy mają określone poniżej znaczenia:

 

 1. Sprzedający – oznacza EURO-ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czołowie przy ul. Kórnickiej 3 (62-035 Kórnik), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000517986, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7773240164 oraz REGON: 302786930, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 złotych;

 2. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, będącą stroną Umowy zawartej z Sprzedającym;

 3. Ogólne Warunki – oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Dostaw EURO-ASTAR Sp. z o.o.;

 4. Towary – oznaczają towary oferowane przez Sprzedającego, w tym towary dostępne w asortymencie Sprzedającego, zagraniczne wyroby importowane lub wyroby wytwarzane przez Sprzedającego lub jego dostawców na zamówienie Kupującego;

 5. Zamówienie – formularz zamówienia wypełniony i podpisany przez Sprzedającego oraz Klienta;

 6. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawartą zgodnie z Ogólnymi Warunkami poprzez wypełnienie i podpisanie przez Sprzedającego i Klienta Zamówienia, mającą za przedmiot sprzedaż przez Sprzedającego Towarów, której integralną część stanowią niniejsze Ogólne Warunki.

 

§ 2. Zakres zastosowania.

 

Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się do wszelkich Umów. W przypadku stosowania przez Klienta własnych ogólnych warunków zakupu, do Umów stosuje się wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki, a stosowanie ogólnych warunków zakupu Klienta w odniesieniu do Umów ulega wyłączeniu.

 

 

§ 3. Zawarcie Umowy.

 

 1. Zawarcie Umowy następuje w drodze złożenia oferty przez Sprzedającego i jej przyjęcia przez Klienta zgodnie z warunkami w niej wskazanymi i wynikającymi z niniejszych Ogólnych Warunków, poprzez wypełnienie i podpisanie przez Sprzedającego i Klienta Zamówienia.

 2. Oferta składana przez Sprzedającego wiąże w terminie w niej wskazanym i może być odwołana przez Sprzedającego bez podania przyczyn w każdym czasie przed otrzymaniem przez Sprzedającego oświadczenia o jej przyjęciu przez Klienta.

 3. Klient może przyjąć ofertę jedynie bez zastrzeżeń. Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty poprzez wypełnienie i podpisanie Zamówienia z zastrzeżeniami będzie traktowane jako złożenie przez niego nowej oferty, która dla swego przyjęcia wymagać będzie wyraźnego oświadczenia o jej przyjęciu ze strony Sprzedającego, który akceptuje ją poprzez złożenie podpisu pod Zamówieniem.

 

 

§ 4. Cena i warunki płatności.

 

 1. Ceną za dostarczane Klientowi Towary jest cena wskazana w ofercie złożonej przez Sprzedającego Klientowi i stanowiącej część Umowy bądź też w przypadku braku bezpośredniego wskazania ceny w ofercie, cena zawarta w aktualnych w chwili zawierania Umowy cennikach Sprzedającego. Cena jednostkowa za sztukę Towarów jest ustalana na warunkach EXW Kórnik (Incoterms).

 2. Płatności powinny być dokonywane przez Klienta w terminie wskazanym na fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego. Za termin zapłaty należności płatnych na rachunek bankowy uznaje się dzień uznania należną kwotą rachunku bankowego Sprzedającego.

 3. W braku uiszczenia ceny w terminie, Klient zobowiązany będzie do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 4. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta, w rezultacie czego realizacja roszczenia Sprzedającego o zapłatę ceny może stać się zagrożona, roszczenie Sprzedającego o zapłatę ceny za dostarczane Towary staje się natychmiast wymagalne, niezależnie od terminu płatności zastrzeżonego w Umowie, jeżeli Sprzedający złoży Klientowi oświadczenie w tym względzie w formie pisemnej (dla zachowania tej formy wystarczające będzie wysłanie oświadczenia faksem bądź pocztą elektroniczną).

 

 

§ 5. Zabezpieczenia.

 

 1. Sprzedający może żądać od Klienta zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umów.

 2. O ile w ofercie składanej Klientowi przez Sprzedającego zaznaczono, że Towary będą objęte zastrzeżeniem własności, wówczas Towary te pozostaną własnością Sprzedającego, aż do chwili zapłaty ceny za nie zgodnie z zawartą Umową.

 3. W przypadku Klientów, którzy zamówili Towary z odroczonym terminem płatności i zostali w formie pisemnej zawiadomieni przez Sprzedającego o objęciu ich należności umową faktoringu, dalej jako: „Umowa Faktoringu” zawartą z faktorem, dalej jako: „Faktor”, w razie opóźnienia w zapłacie należności przez takich Klientów, Sprzedający obciąży takich Klientów kosztami faktoringu, dalej jako: „Koszty Faktoringu”, przy czym Klient będzie zobowiązany do zwrotu wyłącznie tych Kosztów Faktoringu, które Sprzedający w odniesieniu do tego Klienta faktycznie poniósł.

 4. Przez Koszty Faktoringu należy rozumieć w szczególności:

 1. dla Klientów, którzy zamówili Towary objęte 30-dniowym terminem płatności - 1% wartości danej faktury VAT, zaś dla Klientów, którzy zamówili Towary objęte 60-dniowym terminem płatności – 1,5 % wartości danej faktury VAT,

 2. prowizję typu plus-factoring w wysokości określonej przez Faktora w Umowie Faktoringowej,

 3. odsetki z tytułu zaliczki wypłaconej Sprzedającemu przez Faktora płatne przez Sprzedającego na rzecz Faktora,

 4. różnice pomiędzy sumą ubezpieczenia w ramach Umowy Faktoringu wypłaconą przez ubezpieczyciela na rzecz Sprzedającego w razie niewypłacalności Klienta zdefiniowanej w Umowie Faktoringowej,

 5. wszelkie koszty dodatkowe Faktora związane z egzekwowaniem należności od Klienta (tj. koszty skarbowe, administracyjne, koszty korespondencji itp.)

 1. Odroczony termin płatności będzie obowiązywał Sprzedającego i Klienta wyłącznie w przypadku pozytywnej weryfikacji Klienta dokonanej przez ubezpieczyciela, o jakim mowa w § 5.4.d Ogólnych Warunków. W przypadku weryfikacji negatywnej, płatność nastąpi przed wysyłką Towarów, co zostanie wskazane w Zamówieniu oraz w treści wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT.

 

 

§ 6. Realizacja dostaw.

 

 1. Towary będą dostarczane Klientowi w terminie wskazanym w Zamówieniu. Do zachowania terminu dostarczenia Towarów, o ile Sprzedający i Klient nie postanowili inaczej, istotne znaczenie ma dzień wysyłki Towarów od Sprzedającego.

 2. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za niezachowanie terminu dostarczenia Towarów wskazanego w Umowie, w sytuacji gdy niezachowanie terminu jest skutkiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, za które Sprzedający nie odpowiada (w tym dostawcy Sprzedającego bądź spedytorzy lub przewoźnicy) bądź gdy też niezachowanie terminu jest skutkiem siły wyższej.

 3. W przypadku dostawy Towarów na rzecz Klienta poza siedzibą Sprzedającego, Sprzedający decyduje o wyborze spedytora lub przewoźnika, który dostarczy Towary do miejsca wskazanego przez Klienta. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za działania i zaniechania spedytora lub przewoźnika, którego wyboru dokonał. Towary będą dostarczane na koszt Klienta, chyba że Sprzedający i Klient uzgodnili inaczej.

 4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Klienta z chwilą przekazania Towarów spedytorowi lub przewoźnikowi, chyba że Sprzedający i Klient uzgodnili inaczej.

 5. Jeżeli załadunek lub przewóz Towarów zostanie opóźniony z przyczyn leżących po stronie Klienta, wówczas Sprzedający ma prawo do przechowania towaru na wyłączny koszt i ryzyko Klienta, będąc jednocześnie uprawnionym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zachowanie prawidłowego stanu Towarów.

 6. Klient pokryje wszelkie koszty po stronie Sprzedającego wynikłe z nieodebrania Towarów w terminie i miejscu wskazanych w Zamówieniu.

 7. Klient określa ilość sztuk Towarów w Zamówieniu. Rozbieżność między ilością sztuk Towarów zamówioną a dostarczoną przez Sprzedającego może wynosić +/- 5%. Klient składając Zamówienie godzi się na rozbieżność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, i zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.

 

 

§ 7. Odpowiedzialność.

 

Jeżeli w niniejszych Ogólnych Warunkach nie postanowiono inaczej, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkodę powstała wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jedynie wówczas, gdy szkoda nastąpiła wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego lub jego przedstawicieli. Odpowiedzialność ogranicza się jedynie do następstw typowych będących skutkiem zdarzenia, z którego wynikła szkoda.

 

 

§ 8. Rękojmia.

 

Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie sprawdzi otrzymanych Towarów niezwłocznie po ich odebraniu i nie zgłosi wad Towarów w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie po tym sprawdzeniu. W przypadku wad ukrytych, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zgłosi wykrytych wad Towarów w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie po ich wykryciu.

 

§ 9. Postanowienia końcowe.

 

 1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nie uregulowanych w Umowie oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące sprzedaży.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieważne bądź bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków, w takim wypadku postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne należy zastąpić innym, zgodnym z prawem i skutecznym postanowieniem, możliwe najbardziej zbliżonym pod względem celu do postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne.

 3. Wszelki spory wynikłe na tle stosowania Umowy, jak również spory dotyczące jej zawarcia i ważności będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.